30 mei 2020
Amsterdam steunt sportsector met ruim vijf miljoen

Bericht van de gemeentelijke website: Amsterdam.nl

De gemeente trekt 5,3 miljoen euro uit om de Amsterdamse sportsector tijdens de coronacrisis te steunen. Daarnaast schelden we de huren van gemeentelijke sportvoorzieningen kwijt. Dat betekent dat sportverenigingen en sportaanbieders over de maanden maart, april en mei 2020 geen huur meer (terug) hoeven te betalen. Dat scheelt ze een hoop kopzorgen en maakt het hen gemakkelijker hun activiteiten weer op te starten.

Door de coronacrisis is een aantal sportaanbieders in Amsterdam in zwaar weer gekomen. Juist in de afgelopen maanden is gebleken hoe belangrijk sport en bewegen zijn voor de gezondheid en het welzijn van de Amsterdammers, vooral voor de kwetsbare jeugd. Amsterdam vindt het daarom belangrijk dat het huidige sportaanbod in stand blijft. De kwijtschelding van de huur van de gemeentelijke sportvoorzieningen draagt daar aan bij.

Welke huur schelden we kwijt?

Huurders van ruimtes in gemeentelijke panden huren zoals sporthallen, sportzalen, sportvelden, gymzalen en zwembaden komen in aanmerking voor kwijtschelding van de huur. Het geldt niet voor vastgoed gerelateerde huur, zoals een fysiotherapiepraktijk of horeca in een sportaccommodatie.

Noodaanpak

De (financiële) steunmaatregelen van de gemeente komen bovenop de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Het bedrag van 5,3 miljoen euro komt uit de noodkas corona. De steunmaatregelen zijn in twee fases verdeeld. Op de zeer korte termijn biedt de gemeente hulp aan organisaties die cruciaal zijn voor het Amsterdamse sportaanbod en die in acute problemen zijn gekomen. Hiervoor is maximaal 2 miljoen beschikbaar. Een tweede fase volgt in het najaar, als er een nauwkeuriger beeld is van de schade voor de sportsector. Sportverenigingen en -aanbieders die hier een beroep op willen doen, kunnen onder voorwaarden een aanvraag voor (financiële) steun doen.

Steunaanpak voor de sportsector

Sportverenigingen en –aanbieders zijn belangrijk voor de stad. Daarom ligt er dan ook een Sportvisie 2025 en hebben we de Agenda Sport en Bewegen opgesteld. De verenigingen en andere aanbieders zijn hierin een onmisbaar onderdeel. Vooral sportorganisaties die ook maatschappelijke doelen hebben en bijvoorbeeld speciale aandacht hebben voor meisjes, kwetsbare jeugd, mensen met een beperking en urban sports, zijn belangrijk. Want sport is gezond voor lijf en leden en sport brengt mensen bij elkaar. Zo kan sport mensen helpen die door bijvoorbeeld verlies van inkomen geïsoleerd dreigen te raken.

Inventarisatie schade voor de sport

Vanaf het begin van de crisis heeft de gemeente samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders actie ondernomen om de problemen het hoofd te bieden. Zo is de huurinning opgeschort en is de aangekondigde tariefsverhoging uitgesteld. Ook heeft de gemeente een  informatiepagina voor corona en sport op amsterdam.nl ingericht en een callcenter voor sport opgezet. Met het verspreiden van een vragenlijst onder de sportverenigingen en sportaanbieders brengen we de schade die de sportsector heeft geleden in kaart. Uit de respons op deze vragenlijst bleek dat verenigingen en aanbieders die ruimte huren in gemeentelijke sportvoorzieningen vooral zorgen hebben dat ze de huur niet kunnen opbrengen.