26 september 2020
Subsidie Bewonersinitiatieven in Zuidoost

Bewoners en ondernemers uit Zuidoost kunnen subsidie aanvragen voor bewonersinitiatieven die helpen de buurt te verbeteren. Lees hier hoe het werkt.

Voorwaarden

Zowel bewoners als ondernemers kunnen deze subsidie aanvragen.

U moet aan deze voorwaarden voldoen:

 • U bent een be­wo­ner van stads­deel Zuid­oost of on­der­ne­mer in Zuid­oost en u bent ac­tief be­trok­ken bij het ini­ti­a­tief.
 • De ac­ti­vi­tei­ten dra­gen bij aan de op­ga­ven in de buurt zo­als be­schre­ven in de ge­bieds­agen­da’sen het Ste­de­lijk ka­der af­spra­ken Ba­sis­voor­zie­nin­gen in de stads­de­len.
 • De ac­ti­vi­tei­ten zijn een aan­vul­ling op het be­staan­de aan­bod van fy­sie­ke of so­ci­a­le voor­zie­nin­gen. Of vul­len een gat in het be­staan­de aan­bod op.
 • U maakt de ac­ti­vi­tei­ten be­kend via de voor de buurt be­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ka­na­len, zo­als; buurt­kran­ten, fly­ers, lo­ka­le ra­dio­pro­gram­ma’s, buurt­web­si­tes en fa­cebook­pa­gi­na’s.
 • De ac­ti­vi­tei­ten heb­ben nog niet plaats­ge­von­den.
 • Een aan­vraag moet ten min­ste 8 we­ken voor de ac­ti­vi­teit plaats­vindt zijn in­ge­diend.
 • Uw be­wo­ners­ini­ti­a­tief is niet com­mer­ci­eel en biedt meer dan ver­maak.
 • De ac­ti­vi­teit wordt on­der­steund door meer­de­re be­wo­ners en part­ners in de buurt.
 • U draagt zorg voor even­tu­eel be­no­dig­de ver­gun­nin­gen, ont­hef­fin­gen en ove­ri­ge toe­stem­min­gen.
 • U draagt zorg voor het af­slui­ten van even­tu­eel be­no­dig­de ver­ze­ke­rin­gen.
 • U dient bin­nen 8 we­ken na af­ron­ding van de ac­ti­vi­teit een kort ver­slag in, waar­uit blijkt dat de ac­ti­vi­teit heeft plaats­ge­von­den en wat het be­reik­te re­sul­taat is.

Hoogte van het subsidiebedrag

Het maximumbedrag dat u kunt aanvragen is € 5.000,- per jaar.

Lees altijd de volledige subsidieregeling Bewonersinitiatieven stadsdeel Zuidoost en de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013.

Wanneer aanvragen

U kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen. U moet de subsidieaanvraag minimaal 8 weken voordat de activiteit start indienen.

Aanvragen

Subsidie aanvragen in coronatijd Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, subsidieert de gemeente alleen activiteiten die volgens de noodverordening zijn toegestaan. Als u subsidie aanvraagt voor een activiteit die niet door kan gaan, zullen wij u vragen om uw aanvraag in te trekken of aan te passen. Kijk voor de laatste versie van de noodverordening op amsterdam.nl.

Voor het aanvragen van deze subsidie hebt u nodig:

U moet deze documenten meesturen bij uw aanvraag:

 • een ac­ti­vi­tei­ten­plan waar­in u be­schrijft:
  • de ac­ti­vi­tei­ten waar­voor u sub­si­die aan­vraagt
  • wie u wilt be­rei­ken en om hoe­veel men­sen het gaat
  • waar het ini­ti­a­tief plaats­vindt
  • met wel­ke be­wo­ners of or­ga­ni­sa­ties u sa­men­werkt (ver­meld hun naam- en adres­ge­ge­vens)
  • wel­ke re­sul­ta­ten u wilt be­rei­ken
  • de wij­ze waar­op be­wo­ners bij de uit­voe­ring van het pro­ject of de ac­ti­vi­teit be­trok­ken zijn
  • of u voor dit ini­ti­a­tief er­gens an­ders fi­nan­cie­ring hebt aan­ge­vraagd en voor welk be­drag.
 • een be­gro­ting
 • een ko­pie van een do­cu­ment waar­uit de te­naam­stel­ling van het bank­re­ke­ning­num­mer van de aan­vra­ger blijkt, zo­als een re­cent bank­af­schrift

Zo vraagt u subsidie aan:

 1. Ga naar Aan­vra­gen sub­si­die Be­wo­ners­ini­ti­a­tie­ven stads­deel Zuid­oost.
 2. Log in met Di­giD of eHer­ken­ning.
 3. Vul alle ge­ge­vens in en voeg de ge­vraag­de bij­la­gen toe.
 4. Ver­zend het for­mu­lier.

Als alle documenten binnen zijn, hoort u binnen 8 weken of u de subsidie krijgt.

Uitbetaling

U ontvangt het subsidiebedrag binnen 4 weken nadat de subsidie is verleend.

Verantwoording

Deze subsidie wordt direct vastgesteld. U moet wel binnen 8 weken na afronding van de activiteit een kort verslag indienen, waaruit blijkt dat de activiteit heeft plaatsgevonden en wat het bereikte resultaat is.

Hiervoor moet u deze bijlagen meesturen:

 • een kort ver­slag;
 • een over­zicht van de wer­ke­lij­ke kos­ten en in­kom­sten.

Zo dient u het verslag en overzicht in:

 1. Ga naar uw on­li­ne sub­si­die­over­zicht.
 2. Log in met Di­giD of eHer­ken­ning.
 3. Ga naar aan­vra­gen.
 4. Kies de sub­si­die waar­voor u een ver­slag wilt in­die­nen.
 5. Ga naar ac­ties.
 6. Kies aan­vul­len­de info in­die­nen.
 7. Voeg de ge­vraag­de bij­la­gen toe.
 8. Ver­zend het for­mu­lier.