2 november 2020
Subsidie voor sportaanbieders bij omzetverlies door COVID-19

Doel

Het doel van deze eenmalige subsidie is het bieden van financiële ondersteuning aan sportaanbieders die, door de gevolgen van de maatregelen tegen COVID-19, schade oplopen.

Voorwaarden

Deze subsidie kan worden aangevraagd door sportaanbieders:

 • die als doelstelling hebben om amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI);
 • die hun sportaanbod structureel aanbieden, dat wil zeggen dat het sportaanbod wekelijks wordt aangeboden en gedurende minimaal 32 weken per kalenderjaar kan worden beoefend.

In aanmerking komende sportaanbieders kunnen subsidie aanvragen indien het aanbod aantoonbaar bijdraagt aan de uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid, zoals vastgelegd in:

Weging

Als na 15 november blijkt dat het bedrag van alle aanvragen hoger is dan €550.000 dan wordt de subsidiehoogte vastgesteld op grond van weging van het aantal structurele sportactiviteiten en programma’s voor één of meer in de Agenda Sporten en Bewegen genoemde doelgroepen. Het gaat hierbij om aanbod:

 • Voor senioren 65 +;
 • Voor mensen met een handicap;
 • Voor jeugd (in de leeftijd 2 tot en met 17 jaar) levend in een huishouden met een inkomen lager of gelijk aan 120% van het sociaal minimum;
 • Voor statushouders/vluchtelingen;
 • Voor kwetsbare jeugd (in de leeftijd 2 tot en met 23 jaar);
 • Waar Amsterdammers kunnen sporten met gebruikmaking van SV Jeugd (het Jeugdfonds Sport en Stadspas Sport);
 • Waar Amsterdammers kunnen sporten met gebruikmaking van het Senioren Sportfonds (alleen in Zuidoost en Buitenveldert);
 • Dat een subsidie, of inkooprelatie heeft met de gemeente Amsterdam voor het realiseren van maatschappelijke doelen (gezondheid, kwetsbaarheid eenzaamheid, integratie);
 • Dat partner is bij het Amsterdams Sportakkoord.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor een ondersteuning moeten uiterlijk 15 november 2020 worden ingediend bij het Subsidiebureau. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier dat via het Subsidiebureau ter beschikking is gesteld.

Hoe aanvragen?

De aanvraag kan worden gedaan via de link Subsidie voor eenmalige initiatieven.

Het aanvraagformulier is te vinden op de gemeentelijke website.  

Hier staat onder meer een uitleg over DigiD en eHerkenning (voor het geval u geen eHerkenning heeft). Als u op de link ‘Aanvragen subsidie voor eenmalige initiatieven’ klikt, komt u in het aanvraagformulier.

Bij de vraag ‘Maak uw keuze’ klikt u ‘Gemeentebreed (algemeen)’ aan.

Daarna kunt u de aanvraag doen.

Let op: in de naam van de aanvraag moet worden vermeld; ‘COVID-19 derde tranche’

Maximum bedrag

Het maximum beschikbare bedrag voor het verstrekken van de ondersteuningen bedraagt € 550.000.

Als na 15 november blijkt dat het bedrag van alle aanvragen hoger is dan € 550.000, dan is het mogelijk dat per aanvraag een lager bedrag wordt verstrekt dan door de sportaanbieder is aangevraagd of dat de aanvraag wordt afgewezen.

Alle aanvragen die op tijd worden ingediend worden getoetst door een wegingscommissie op grond van voorwaarden die zijn vermeld onder het kopje Voorwaarden.

Aanvragen

Voor het aanvragen van deze subsidie hebt u nodig:

 • DigiD (voor particulieren)
 • eHerkenning (voor organisaties) > bekijk de handleiding Aanvragen en voorwaarden

eHerkenning subsidies

Bij de aanvraag aan te leveren gegevens:

 • Uw inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
 • Het Excel formulier Financiële gevolgen corona Sport
 • Het jaarverslag 2019 inclusief de jaarrekening,
 • De begroting 2020 waarop de verlening 2020 is gebaseerd (alleen van toepassing indien in 2020 subsidie is verleend),
 • Een toelichting waarom u steun aanvraagt en waarin wordt aangetoond: – dat er sprake is van liquiditeitsproblemen,
  • dat de organisatie aantoonbaar gebruik heeft gemaakt van alle mogelijke steunmaatregelen die van toepassing zijn, maar dat dit nog steeds onvoldoende blijkt; of dat de organisatie niet in aanmerking komt voor andere

steunmaatregelen en waarom niet,

 • Wat uw organisatie zelf al heeft gedaan om de problemen het hoofd te bieden; – dat de financiële problemen niet al aanwezig waren vóór de coronacrisis, maar dus te wijten zijn aan de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus,
  • Waar de subsidie voor wordt ingezet, met een planning en specificatie.

Uitbetaling

U ontvangt de subsidie of een gedeelte daarvan als voorschot binnen 4 weken nadat de subsidie is verleend. Dit voorschot wordt in één termijn van 100% aan uw organisatie overgemaakt. U kunt nooit meer subsidie krijgen dan het bedrag van het subsidieplafond van €550.000. Er is geen maximumbedrag per aanvraag vastgesteld.

Meer informatie

Kijk voor algemene informatie over subsidies op amsterdam.nl/subsidies.

Als u nog vragen heeft kunt u mailen naar subsidies@amsterdam.nl of bellen met het gemeentelijk callcenter (14 020).