10 oktober 2022
Inspiratiesessie Sport en Bewegen Zuidoost: “Een waardevolle avond”

Een grote delegatie vanuit Sport en Bewegen in Zuidoost was op donderdagavond 6 oktober in New Metropolis (Amsterdamse Poort) bijeengekomen om voor de sport de kansen en mogelijkheden te inventariseren binnen de kaders van het Masterplan Zuidoost 2021-2040. De organisatie had een format bedacht met deskundige en betrokken tafelgasten, vier sport gerelateerde onderwerpen, een gedreven moderator en portefeuillehouder Sport dhr. Raoul White, die na het tweede tafelgesprek al aangaf het een zeer waardevolle avond te vinden.

Met het verschijnen van het Masterplan Zuidoost in 2021, was vanuit een aantal sportmensen al snel het idee om t.b.v. de uitvoering van het Masterplan een bijdrage te leveren t.a.v. Sport en Bewegen. Sport is een adequaat middel om doelstellingen te realiseren, en dat geldt zeker ook voor de doelen van het Masterplan Zuidoost. Inzet is dat de jongeren uit Amsterdam Zuidoost gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast besteed het rapport aandacht aan zaken als: Veiligheid, Leefbaarheid en volop aandacht voor perspectief voor de jongeren. Hierbij ook aandacht voor een transparant bestuur. Lid van het Dagelijks Bestuur (DB) Raoul White was daar een goed voorbeeld van. In de voorbereiding lag het accent op het verkrijgen van een visie om de komende jaren invulling te geven aan Sport en Bewegen in Zuidoost, zodanig dat het ook inpasbaar is binnen het Masterplan Zuidoost. Er zijn veel thema’s in sport, om toch te focussen lag de concentratie op vier onderwerpen: Samenwerking, Professionalisering Sport, Openbare ruimte/sportaccommodaties en Talentontwikkeling. Doel daarbij was om kennis te delen vanuit en met de aanwezigen. Dat vraagt een geroutineerde moderator of tafelvoorzitter, in de vorm van Graziella Hunsel was dit deze Inspiratieavond gewaarborgd. Zeker een opgave deze avond: een onderwerp in twintig minuten met vier tafelgasten behandelen, waarbij de tafelgast zich introduceert en zijn/haar visie geeft en uiteraard ook ruimte voor reactie van de portefeuillehouder. Een professionele aanpak van de passend sportief geklede moderator. De verhalen kwamen op tafel, en verhalen delen staat gelijk aan kennis delen. Idee achter de Inspiratiesessie is om de verhalen te bundelen, geen gefragmenteerde invulling, maar een (waar mogelijk) integraal gezamenlijk verhaal, dit als de kracht van sport uit Zuidoost.

Het eerste onderwerp was: “Samenwerken”. Aan tafel Simone Bunschoten-Egmond, vanuit de basisschool Samenspel, Kaisan Pleizier, van sportschool Henny Pleizier en Vadym Zellner van Funtrax, allen actief betrokken bij vele sportprojecten in het stadsdeel. Opvallend bij de introductie de al aanwezige vormen van samenwerking in het stadsdeel tussen sport en o.a., onderwijs, welzijn en zorg. Vanuit de zaal kwamen diverse reacties ter verbetering: communicatie met leraren; Jeugdfonds Sport en Cultuur; school en vereniging; PPOZO; Sportbuurtwerk Zuidoost; AJB; Club Zuidoost; competitie; Topscore (gemeente Amsterdam); Midzomer Mokum; kennismakinglessen op school en het opzetten van een Platform Sport en Bewegen (een groep betrokkenen die overstijgend meedenkt over de sport). Een paar keer werd de Brede School genoemd, wel met het aandachtspunt dat kinderen hoppen van het ene gratis uurtje naar het andere. Er zou meer aandacht kunnen op het structureren van het aanbod na de Brede School, maar dat vraagt weer organisaties die dit aanbod aankunnen. Punt is dat menig sportvereniging kampt met een kadertekort om vooral jeugdleden structureel op te vangen. Simone gaf aan dat vanuit de optiek van ouders de school een veilige plek is. Uit de zaal werd benoemd dat ouders cruciaal zijn, tevens de opmerking om jongeren te bereiken die buiten de reguliere circuits acteren. Voorbeeld is Boksschool ABC die actief in Holendrecht jongeren opvangt en begeleidt. Ander voorbeeld is JUMP Freerun, dat een structureel sportaanbod biedt, waar meer gebruik van kan worden gemaakt.

Bestuurder Raoul White wil gaan werken met rolmodellen in de sport, Zuidoost kent namelijk veel sportambassadeurs. Verder ziet White in elke combinatie vanuit het sociaal domein met sport, mogelijkheden om de samenwerking uit te breiden of op te starten. Hij wil zeker niet beknibbelen op sport, maar juist verbindingen maken waarin sport centraal staat. Als acties: het in kaart brengen van succesvolle samenwerkingsverbanden; het inventariseren van de rolmodellen; en een goede doorstroom realiseren naar sportaanbieders die een structureel sportaanbod hebben, zijn opties om mee te nemen als item voor het Masterplan Zuidoost.

Als tweede onderwerp mocht de moderator “Professionalisering” introduceren. Aan tafel: Wayne Neijhorst van Impact Flag Football, een organisatie die events meedraait in Zuidoost en een nieuw model van professionalisering heeft opgezet. Een pragmatisch model, welke Wayne graag als kennis zou willen delen. Rashid Rijkaard is als professional actief, dit als directeur van de Warriors. Rashid stelt dat bij professionaliseren eerst randvoorwaarden moeten worden bepaald en kwaliteitseisen aan een sportorganisatie moeten worden gesteld (met aandacht voor zorg, voeding, onderwijs e.d.). Tevens aan tafel: Marianne Verkade, coördinator sportstimulering voor Zuidoost. Marianne heeft het afgelopen jaar een goed beeld gekregen van de status van de sportaanbieders in Zuidoost. Kent het initiatief van het Club Support, een samenwerkingsverband van verenigingen in het Bijlmer Centrum gebied, en is met één van deze verenigingen (Kon. AZ 1860) actief met een pilot professionalisering. De zwemvereniging heeft tijdelijk de beschikking over een betaalde kracht. Uitkomst van deze tafelronde: het delen van de kennis zoals professionalisering bij Impact Flag Football, de Warriors en KONAZ. Idee is om dit tijdens de komende netwerkbijeenkomsten te doen. Het viel niet altijd mee om te letten op punten voor het Masterplan. Voor de sportaanbieders geldt de ervaring van de dag. Vanuit de zaal kwam de interventie om in de gesprekken meer de focus te leggen op een stukje visie t.b.v. het Masterplan. Een reactie hierop was dat het Masterplan Zuidoost eigenlijk gezien moet worden als een + – programma. Naast het reguliere pakket voor Sport en Bewegen is het Masterplan de plus om de extra’s te realiseren. Bijdragen t.a.v. het reguliere pakket Sport en het Masterplan zijn welkom.

Het derde onderwerp was: ‘Openbare ruimte’. Met de uitbreiding van Zuidoost en met de ambities van het Masterplan, komt steeds meer vraag naar ruimte voor sport en bewegen. Vanuit de gemeente was Zedgar Veldhuizen aangeschoven. De gemeente heeft de stedelijke ontwikkeling van Zuidoost gekoppeld aan de verwachte behoefte aan ruimte. Een complexe opgave aldus Zedgar. Marjanne Meinsma van de atletiekvereniging av Feniks pleitte in haar betoog voor volwaardige sportaccommodaties, waarin de clubs conform de normen van de sportbonden hun sport kunnen uitoefenen. Volwaardige accommodaties is naar haar mening nodig is om de jeugd in Zuidoost te behouden. Voor de invulling is een goede samenwerking tussen sportclubs en de gemeente noodzakelijk. Portefeuillehouder White voorziet een grote behoefte aan bruikbare plekken voor een leefbare woon- en sportomgeving. “Sport en dus ook ruimte zijn van vitaal belang om de bewegingsarmoede in het stadsdeel te bestrijden”, aldus White. Henk Boldewijn, van K-Zonesports, onderstreepte het belang van een toegankelijke sportaccommodatie in de buurt. Henk stelt dat we een goede ruimte nodig hebben om de jongeren te motiveren om te bewegen en wat uiteindelijk een plek kan zijn om ook vrijwilligers aan te haken en niet minder belangrijk om leden te behouden en waar mogelijk aan te trekken. Zo is bij het voetballen bekend dat van de voetballende KNVB-leden wonend in Zuidoost, slechts 1/3 ook speelt bij een club in het stadsdeel. Door allen werd dit gezien als een mooie opgave voor het Masterplan Zuidoost: ledenbehoud en ledenwerving en vorming vrijwilligers door volwaardige sportplekken.

Twintig minuten is kort om een onderwerp goed door te lichten, toch kwamen de statements goed ter tafel, ook vanuit de zaal werd bijgedragen en daarbij kwam een ieder aan bod. Zo ook bij het vierde en laatste onderwerp: ‘Talentontwikkeling’. Een onderwerp wat duidelijk in het verlengde ligt van één van de doelstellingen van het Masterplan Zuidoost: “Perspectief bieden aan de jeugd van Zuidoost’. Elke bewoner dus ook jongere heeft zijn/haar talenten. Tafelgast Pieter Knotnerus, als trainer actief met toptalenten bij av Feniks, ziet duidelijk het effect van professionele trainers op de ontwikkeling van jongeren met een meer dan gemiddeld talent. Pieter is bekend met het Sport Talentenfonds Zuidoost en heeft recent met succes een beroep op dit fonds gedaan voor één van zijn atleten. Donovan Hooghart van voetbalvereniging Zuidoost United heeft veel ervaring met jeugd uit de breedtesport. Vanuit de vereniging wordt elke training weer gewerkt aan het verbeteren van het collectief. “Meer broodtrainers verbetert niet alleen het talent van het individu, maar ook van het team”, aldus Donovan. Aandachtspunt is het behouden van leden en trainers voor de clubs in Zuidoost. Aan het einde van het seizoen worden de talentjes vaak opgehaald door clubs uit de stad. Ook trainers opgeleid bij de voetbalclub, krijgen met regelmaat een uitnodiging om door te stromen naar een voetbalschool, waardoor je als club dan weer en stap terug moet zetten.  Al eerder werd benoemd dat een groep probleemjongeren baat heeft bij een individuele aanpak. Diana Esajas-Speksnijder is samen met haar man Harvey Esajas oprichter van de stichting I-Sport Special. Vanuit deze stichting bieden ze activiteiten aan voor bewoners met een beperking. Vanuit deze rol ziet ze dat sport als middel werkt om personen met een beperking hun talenten te laten ontwikkelen. De stichting is met diverse partners uit het onderwijs en sport actief om voor deze doelgroep een structureel sportaanbod te realiseren.

Hoe nu verder was slotvraag van onze moderator en avondvoorzitter aan Raoul White, welke bij elk onderwerp een duidelijk statement inbracht aan tafel, wat zeker vertrouwen geeft voor de Sport en Bewegen in Zuidoost maar ook de invulling van het Masterplan Zuidoost. White gaf aan korte lijntjes te hebben met medewerkers van Sport en de diverse sportaanbieders. Eerst stap zal zijn het uitwerken van een plan voor Sport en Bewegen in Zuidoost.

Het eerder geïnitieerde plan (niet in beton gegoten) van de organisatie van deze Inspiratieavond (stichting Toekomst en Talent en het team Sport van stadsdeel Zuidoost) werd als afsluiting van de avond nog even benoemd:

  • Stap 1: het verzamelen van verhalen/visies vanuit de sport, o.b.v. een Vragenlijst.
  • Stap 2: een Inspiratiesessie Sport en Bewegen met sportaanbieders uit Zuidoost.
  • Stap 3: terugkoppelen van de status tijdens de netwerkborrels oktober en november.
  • Stap 4: een uitwerking van de ideeën tijdens een sportcafé in februari, met daarbij ook mensen van het Masterplan Zuidoost zelf.

Tot slot van deze waardevolle Inspiratiesessie dank van de organisatie aan alle aanwezigen en in het bijzonder moderator Graziella Hunsel en portefeuillehouder Raoul White.