23 oktober 2022
Vraag subsidie aan voor uw sportclub

Uw sportclub is – net als de vele andere sportclubs die Amsterdam rijk is – goud waard voor de stad. Samen zorgen zij ervoor dat honderdduizenden Amsterdammers elke week gaan sporten en bewegen. We zien echter dat veel sportclubs voor uitdagingen staan. Het werven van vrijwilligers, het tegengaan van een dalend ledenaantal en het creëren van een positief sportklimaat zijn terugkerende onderwerpen, zeker in de nasleep van Corona. Kortom, genoeg te doen voor de sportclubs in Amsterdam. Om hierbij een steun in de rug te geven is onderstaande subsidieregeling ontwikkeld.

Waar kunnen wij subsidie voor aanvragen?

U kunt maximaal €5.000,- subsidie aanvragen ter versterking van de club. Hierbij kunt u verschillende activiteiten organiseren met als doel:

  • de basis van de sportclub op orde brengen (waaronder o.a. activiteiten voor werven en behouden vrijwilligers, opstarten van aanbod of het verbeteren van een positief sportklimaat);
  • het vergroten van de bestuurskracht (waaronder o.a. ontwikkeling van bestuur(sleden), ontwikkelen van een visie); en
  • het versterken van technisch kader (waaronder o.a. begeleiden van trainers, EHB(S)O of verhogen pedagogische kwaliteiten).

Kijk voor een overzicht van mogelijke activiteiten in de toelichting bij de subsidieregeling.

Waar moeten wij aan voldoen?

Er zijn enkele voorwaarden waar uw club aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie, waaronder het voldoen aan de basiseisen sociale veiligheid (met uitzondering van aanvragen die juist gaan over het gaan voldoen aan de basiseisen). Uw sportclub dient daarnaast een activiteitenplan, begroting en financieel verslag 2021 aan te leveren.

Tot wanneer kunnen wij subsidie aanvragen?

Uw aanvraag moet uiterlijk op 18 december 2022 binnen zijn. Er is een subsidieplafond. Als dit is bereikt is het niet meer mogelijk om aan te vragen. Dit is mogelijk eerder dan 18 december.

Hoe vragen wij de subsidie aan?

Subsidie kunt u aanvragen via deze pagina van de website van gemeente Amsterdam. Vul eerst het formulier sterke sportclubs in het log daarna in in het Subsidieportaal met eHerkenning (uw sportclub heeft minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 nodig). Vergeet bij uw aanvraag niet een activiteitenplan, begroting en financieel verslag 2021 mee te sturen.

Als alle documenten binnen zijn, hoort u binnen 8 weken of uw sportclub de subsidie ontvangt. Het is mogelijk dat u door de contactpersoon van uw sportclub wordt gevraagd om een toelichting. 4 weken na toekenning van de subsidie ontvangt uw sportclub van ons het geld.

Hoe moeten wij de subsidie verantwoorden?

U hoeft de subsidie niet te verantwoorden. Wel dient u mee te werken aan het meten van het effect van deze subsidie.

Meer informatie Heeft u nog vragen over de subsidieregeling? Kijk dan op www.amsterdam.nl/subsidies of mail naar subsidies@amsterdam.nl. Ook kunt u contact opnemen met uw clubondersteuner.